I-STARTUP
I-Startup

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM

Čl. 1 Použitelnost

 • Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) HUB UH s.r.o., IČ: 06770151, se sídlem: Hlavní 333, 687 25  Hluk (dále jen „i-startup“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb (dále jen „ služba“) českým fyzickým osobám nebo podnikatelským subjektům (dále jen „klient“) při jejich pronikání na trhy a růstu konkurenceschopnosti.
 • Tyto Podmínky se uplatňují jako výlučné podmínky na každou smlouvu, která vznikne způsobem popsaným v článku 3 a 4 Podmínek (dále jen „smlouva“), na jejímž základě bude i-startup poskytována klientovi službu dle těchto podmínek, není-li v nabídce i-startup, nebo podmínkách samotných stanoveno jinak.
 • Součástí smlouvy nejsou mimo těchto podmínek, podmínek obsažených v nabídce i-startup, žádná jiná ujednání, která jsou v rozporu s těmito podmínkami a rovněž ani jiné smluvní podmínky.
 • Tyto podmínky se vztahují výlučně pouze na služby poskytované dle katalogu služeb i-startup, případně specialisty klientského centra.

Čl. 2 Definice pojmů
Sídlo i-startup – adresa umístění i-startup uvedená v článku 1 Podmínek;
Klientské centrum – jednotné kontaktní místo na adrese Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště;
Tým – zaměstnanec nebo najatý specialista působící v oblasti ekonomicko-psychologických disciplín;
Klient – český podnikatelský subjekt (podnikatel, tj. osoba zapsaná v OR, nebo podnikající na základě živnostenského oprávnění či jiného oprávnění dle zvláštních předpisů), kterému je nabízena služba i-startup, který ji poptává. Klientem se rozumí rovněž subjekt, který uzavírá závaznou objednávku některé z nabízených služeb dle těchto podmínek. Výhradně pro účely účasti na vzdělávacích akcích i-startup je za klienta považována rovněž fyzická osoba, která dosud není podnikatelským subjektem ve smyslu právního řádu ČR, ale splňuje následující podmínky: je starší 18 let, je s podnikatelským subjektem bezprostředně spjata (např. ve formě pracovněprávního vztahu či jiného obdobného vztahu), a/nebo splňuje všeobecné podmínky pro provozování živnosti;
Katalog služeb – aktuální platný seznam bezplatných/úplatných služeb nabízených i-startup. Informace o obsahové náplni jednotlivých služeb poskytovaných i-startup jsou k dispozici na www.i-startup.cz;
Služba – druh služeb nabízených Klientovi i-startup dle katalogu služeb. Poskytovány jsou zejména tyto služby:
1.BEZPLATNÉ SLUŽBY

 • Příprava na obchodní jednání;
 • Identifikace obchodních příležitostí – služba informačního charakteru poskytovaná výstupem v Newsletteru;
 • Vzdělávací akce – dle aktuální nabídky

2.ÚPLATNÉ SLUŽBY

 • Detailní cílený průzkum trhu;
 • Vyhledání obchodních kontaktů (s ověřením/bez ověření)
 • Organizace obchodních jednání;
 • Oslovení potenciálního obchodního partnera a ověření jejich zájmu o výrobek/službu;
 • Dlouhodobá asistence;
 • Analýza trendů a obchodních příležitostí;
 • Konzultační dny;
 • Vzdělávací akce – dle aktuální nabídky
 • Hledání individuálních řešení a rozvoj člověka

                 
Čl. 3 Předsmluvní ujednání, Uzavření smlouvy, Písemná forma

 • Není-li v těchto podmínkách uvedeno výslovně jinak, služby může získat kterýkoliv klient při splnění následujících podmínek:
 • Má nebo chce požádat o oprávnění k podnikatelské činnosti v daném oboru na území ČR
 • Není v likvidaci či insolvenčním řízení, resp. v konkurzním řízení
 • Nemá dluhy vůči státu po lhůtě splatnosti Tyto skutečnosti je Klient povinen na vyžádání i-startup doložit.
 • Katalog nabízených Služeb je zveřejněn na webovém rozhraní i-startup (http://www.i-startup.cz/), kde lze získat základní informace o druhu, obsahu, rozsahu poskytovaných služeb, jakož i jejich cenách. I-startup je oprávněn vystavit na podkladě samostatné specifické poptávky klienta samostatnou specifickou nabídku na služby (dále jen „zvláštní nabídka“), a to zejména ke službě „vzdělávací akce“. I-startup si vyhrazuje právo provádět změny v tomto katalogu služeb v návaznosti na změnu podmínek a v zájmu stálého rozvoje služeb, jakož i v případě neovlivnitelných jevů (např. vyšší moc).
 • Katalog služeb a zvláštní nabídky vystavené i-startup představují závaznou nabídku i-startup, nevyplývá-li z jejich obsahu jinak. Podmínky uvedené ve zvláštní nabídce mají přednost před těmito podmínkami.
 • Smluvní vztah mezi i-startup a klientem, jehož obsahem je poskytnutí některé ze služeb, vzniká prokazatelnou včasnou akceptací nabídky klientem, případně včasnou akceptací objednávky klienta i-startup ze strany i-startup. Přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou, která nemění podstatné podmínky nabídky, se má za přijetí nabídky, pokud i-startup bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.
 • I-startup vzniká povinnost realizovat plnění v případě úplatné služby v okamžiku uhrazení zálohové faktury nebo platného daňového dokladu klientem dle čl. 5 odst. 5 podmínek, není-li výslovně ujednáno jinak. V případě poskytnutí bezplatné služby klientovi bude tomuto plnění, resp. služba, poskytnuta v termínu, který je uveden v nabídce a klientem akceptován.
 • Uzavření smlouvy, ani jakýkoliv další dodatek nebo doplnění smlouvy nejsou účinné, pokud nejsou učiněny v písemné formě. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na jakékoliv ujednání o vzdání se požadavku písemné formy. Vedlejší ústní ujednání se považují za neúčinná.
 • Smluvní strany se zavazují činit veškeré úkony, které mohou mít zásadní vliv na plnění dle smlouvy, v písemné formě. Takový úkon je platný jen tehdy, je-li prokazatelně doručen druhé smluvní straně.
 • Žádná komunikace jakéhokoliv druhu není způsobilá uložit i-startup jakoukoliv další nebo přísnější povinnost nebo odpovědnost, než je stanovena v těchto podmínkách, pokud není taková skutečnost výslovně písemně potvrzena osobami oprávněnými jednat za i-startup nebo osobami k takovému jednání výslovně zmocněnými.
 • Vyskytnou-li se události, které částečně nebo úplně znemožní plnění povinností vyplývajících z Podmínek anebo ze smlouvy, je smluvní strana, u níž se vyskytl případ vyšší moci, o tom povinna informovat druhou smluvní stranu a ve vzájemné spolupráci podniknout příslušné kroky k nápravě.

Čl. 4 Poskytování služeb

 • Klient bude i-startupem informován o termínu dodání služby v nabídce. Pro smluvní strany je však závazná lhůta plnění uvedená jen v klientem akceptované nabídce, nebude-li později mezi stranami ujednána lhůta plnění jiná. I-startup bude služby klientovi poskytovat prostřednictvím svých zaměstnanců, případně třetích osob, tj. osoby samostatně výdělečně činné, nebo ve spolupráci se zaměstnanci (dále jen „osoby spolupracující“). I-startup si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, které zaměstnance a/nebo osoby použije pro účely poskytování služeb a vyhrazuje si právo kdykoliv jakéhokoliv zaměstnance a/nebo osobu spolupracující nahradit.
 • Realizace Služeb, které jsou dle katalogu služeb v gesci i-startup, má povahu samostatného smluvního vztahu vzniklého mezi i-startup a klientem, který se uskutečňuje podle pravidel upravených podmínkami.
 • Pro Služby platí, že klient předává poptávku, či přímo objednávku k poskytnutí požadovaného druhu služby v písemné formě osobně, či na základě elektronické objednávky v systému e-shopu (na webových stránkách https://www.i-startup.cz). Po vzájemné dohodě s i-startup, resp. se specialisty klientského centra, lze poptávku nebo objednávku předat i elektronicky.
 • Pro Vzdělávací akce platí, že tyto lze objednat prostřednictvím on-line přihlášky dostupné na webovém rozhraní i-startup (https://www.i-startup.cz). V případě zájmu o vytvoření individuální vzdělávací akce – „na míru“ je možno zaslat nezávaznou poptávku přes webový formulář.
 • I-startup si vyhrazuje veškerá autorská, případně jiná práva duševního vlastnictví k realizované službě.

Čl. 5 Cena a platební podmínky

 • Cena za poskytnutí úplatných služeb, která má být klientem uhrazena, je uvedena v platném ceníku úplatných služeb zveřejněném na webovém rozhraní i-startup, případně bude určena ve zvláštní nabídce, resp. v objednávce klienta. Cena za vzdělávací akce, vyjma akcí připravovaných klientovi „na míru“ je uvedena u každé jednotlivé připravované akce
 • Není-li uvedeno jinak, jsou ceny za jednotlivé úplatné Služby stanoveny v aktuálním ceníku, jako konečná pevná částka za poskytnutí dané služby a/nebo jako pevná sazba za každou započatou hodinu poskytnutí služby. Cena za „jednorázové Vzdělávací akce“ je určena jako pevná částka za konání každé jednotlivé akce, jíž se klient účastní, vyjma Vzdělávacích akcí připravovaných Klientovi „na míru“, tato cena bude stanovena dohodou stran a uvedena ve zvláštní nabídce.
 • Ceny za jednotlivé úplatné služby jsou uvedeny v Kč bez DPH, není-li výslovně stanoveno jinak. Zálohová faktura vystavená i-startup je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od data jejího vystavení klientovi, není-li mezi i-startup a klientem výslovně dohodnuto jinak. I-startup si vyhrazuje právo požadovat úhradu odměny za poskytnutí úplatných služeb na základě zálohové faktury vystavené i-startup klientovi ve výši 100 % odměny. Úhrada zálohové faktury je podmínkou pro vznik povinnosti i-startup realizovat sjednanou úplatnou službu vyjma případu uvedeného v čl. 3 odst. 5 Podmínek.
 • Úhrada odměny, resp. ceny, za sjednané úplatné služby je klientem realizována předem, na základě vystavené zálohové faktury, pokud není mezi i-startup a klientem výslovně ujednáno jinak a vyjma případu uvedeného v čl. 3 odst. 5 podmínek. Úhrada odměny je rovněž podmínkou pro vznik povinnosti i-startup poskytnout klientovi plnění.
 • Pro vyloučení pochybností se za okamžik úhrady odměny dle těchto Podmínek má okamžik připsání předmětné částky na účet i-startup, případně okamžik úhrady v hotovosti.
 • Po připsání příslušné částky na účet i-startup obdrží klient daňový doklad o přijaté platbě. Konečný daňový doklad – fakturu vystaví i-startup klientovi do 15 dnů od:
 • využití jakékoliv úplatné služby;
 • konání sjednaného semináře v případě služby „Vzdělávací akce“;
 • odeslání závěrečné zprávy klientovi vyhotovené po skončení sjednané akce, v případě placené služby;

Čl. 6 Práva a povinnosti Klienta

 • Klient je oprávněn požadovat plnění jím zakoupené/objednané služby/ služeb, a to v případě řádného splnění příslušných podmínek stanovených v článcích 3, 4 a 5 těchto podmínek.
 • Klient je oprávněn užít kteroukoliv poskytnutou Službu, či její část pouze pro jeho vlastní interní potřebu. Je výslovně zakázáno, aby klient kteroukoliv službu či její část poskytl bez předchozího výslovného písemného souhlasu i-startup jakékoliv třetí osobě. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu mezi i-startup a klientem.
 • Klient je povinen uhradit odměnu, resp. cenu za sjednanou úplatnou službu, a to v souladu s ustanovením čl. 5 Podmínek.
 • Klient je povinen poskytnout i-startup maximální možnou součinnost, je-li to k řádnému plnění sjednaných služeb zapotřebí. Není-li ze strany klienta poskytnuta i-startup součinnost, ačkoliv byl k takové písemně vyzván, nenese i-startup odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku tohoto porušení povinnosti, jakož i vady, které předmět poskytované služby v důsledku porušení této povinnosti vykazuje.
 • Klient je oprávněn v případě jakýchkoliv výhrad vůči plnění sjednané služby, nebo její dílčí části, požádat o prošetření porovnání shody mezi obsahem sjednané služby dle těchto podmínek a dodaným plněním, a to předložením písemné žádosti zaslané do sídla i-startup nejpozději ve lhůtě do 10 dnů od ukončení realizace sjednané služby. I-startup rozhodne o takovém podání nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení do sídla i-startup, pokud si nevyžádá od klienta další doplňující doklady nutné k posouzení vznesené výhrady.
 • Bude-li plnění předmětu smlouvy vyžadovat udělení zvláštní plné moci, zavazuje se klient vybavit i-startupu takovouto plnou mocí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku ze strany i-startup ohledně potřeby plné moci spolu s návrhem jejího znění. V takovémto případě i-startup řádně seznámí klienta, jestli je potřeba podpisy na plné moci úředně ověřit či nikoliv.

Čl. 7 Práva a povinnosti i-startup

 • I-startup je oprávněn k úhradě odměny, resp. ceny, klientem ve smyslu čl. 5 odst. 3 podmínek.
 • I-startup je oprávněn vyžadovat od klienta součinnost, je-li to potřebné k řádnému plnění sjednané služby, či její dílčí části.
 • I-startup je při poskytování sjednané služby, či její dílčí části povinen chránit jemu známé zájmy klienta a je povinen oznámit klientovi všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu jeho příkazů.
 • I-startup je oprávněn na základě vlastního uvážení pozastavit nebo odmítnout realizaci sjednané služby, nebo její dílčí části např. v případě, kdy by plnění konkrétní služby bránily zvláštní okolnosti (např. vyšší moc) nebo by plnění sjednané služby bylo spojeno se značně vysokými náklady, které nemohly být i-startup předpokládány v době uzavření smlouvy.
 • I-startup je oprávněn ke změně podmínek. O této skutečnosti je povinen klienta písemně informovat. Klient je oprávněn takto změněné podmínky odmítnout a uzavřený smluvní vztah z tohoto důvodu ukončit, a to písemnou vypovědí s dvouměsíční výpovědní dobou doručenou do sídla i-startup. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemnost doručena i-startup.

Čl. 8 Odpovědnost za škodu

 • Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a těchto Podmínek. Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení vzniku škod a k minimalizaci již vzniklých škod.
 • Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913/2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
 • Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

Čl. 9 Vady

 • Odpovědnost i-startup za řádné plnění předmětu smlouvy se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky.

Čl. 10 Důvěrnost, ochrana údajů

 • I-startup je oprávněn zpracovávat data poskytnutá klientem. Při tom je povinen nakládat se všemi informacemi jako s informacemi důvěrnými.
 • Budou-li data poskytnutá Klientem podléhat režimu zvláštní ochrany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., je klient povinen zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných Klientem ke zpracování. Této povinnosti se Klient nemůže zprostit.
 • I-startup i klient jsou si vědomi toho, že v rámci poskytování sjednaných služeb může i-startup i klient, nebo jejich zaměstnanci, získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi způsobem obvyklým pro utajování takových informací. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu i-startupu s klientem.
 • Důvěrnými informacemi se pro účely těchto podmínek rozumí zejména informace, které se strany dozvěděly v souvislosti s plněním smlouvy a poskytováním služeb.
 • Za porušení ujednání o ochraně/důvěrnosti údajů dle tohoto článku se nepovažuje:
 • Předání/zpracování údajů předaných i-startup klientem pro účely řádného plnění ujednané Služby dle čl. 4, odst. 1 těchto podmínek;
 • Zpřístupnění údajů chráněných dle tohoto článku státním zaměstnancům ekonomické diplomacie pro účely zabezpečení plnění úkolů souvisejících s podporou českých podnikatelských subjektů;
 • Zpřístupnění údajů v případech, kdy to ukládá zákon a/nebo jsou-li tyto údaje vyžadovány orgánem veřejné moci, příslušným správním orgánem, nebo orgánem soudní moci na základě zákona;
 • Zpřístupnění dat, která byla veřejně dostupná nebo byla zveřejněna jinak, než porušením povinnosti i-startup/klientem i-startup a/nebo k jejichž uvolnění dala dotčená strana svůj písemný souhlas.

Čl. 11 Storno

 • V případě, že u poskytované úplatné služby dojde ke stornování objednávky/účasti na akci na základě závazné přihlášky klientem po termínu připsání jeho platby za sjednanou službu na účet i-startup a i-startup uvedenou platbu tomuto klientovi vrátí, může i-startup účtovat Klientovi storno poplatek ve výši odpovídající vynaloženým nákladům, minimálně však 1 000,- Kč.
 • V případě „Vzdělávacích akcí“ se účastnický poplatek vrací klientovi pouze na základě písemného zrušení objednávky ze strany klienta, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před konáním příslušné akce.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

 • Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smluvních vztahů vzniklých mezi i-startup a Klientem.
 • Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a dále povinnosti těmito Podmínkami a smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokud jsou, nebo stanou-li se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiného důvodu některá ujednání Podmínek nebo smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, smluvní strany prohlašují, že smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná a účinná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
 • Všechny spory vzniklé nebo související s poskytováním sjednané služby Klientovi, které se nepodaří vyřešit cestou smíru, budou rozhodovány s konečnou platností věcně a místně příslušnými obecnými soudy.
 • Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 8. 2020 a platí na dobu neurčitou, nebo do doby jejich odvolání/nahrazení ze strany i-startup novými Všeobecnými obchodními podmínkami.